Bliv medlem

 

 


Her kan du tilmelde dig vores venteliste
til en have og medlemskab.

Du skal have adresse indenfor området vist
på billedet 
for at komme i betragtning til
medlemskab i
Lersøgrøftens Integrationsbyhaver.
 
 
Når vi har godkendt dine informationer

vil du modtage en velkomstmail og informationer

om hvordan du betaler det årlige opkrævningsgebyr

for at stå på vores venteliste. Husk at tjekke din spamfolder
jævnligt, da vores mails kan blive fanget der.

Du er først opskrevet, når du har betalt ventelistegebyr.
Læs privatlivspolitik forneden.

 

Ventelisten er generelt åben for tilmelding fra 15. februar til 1. maj. For at sikre at ingen står på ventelisten i urimeligt lang tid, uden af blive tilbudt en have, er der et maximum antal pladser på begge ventelister. Når maximum er nået, lukkes listerne indtil der igen kommer pladser.

*Opdatering, 13. april 2024 – ventelisten er i øjeblikket fyldt og vil være lukket frem til næste år.

 

Priser:

Venteliste pr. år: 100kr

Medlemskab pr. år: 500kr

 

 

 

 

 


 

Privatlivspolitik for Lersøgrøftens Integrationsbyhaver

 

Kontakt: mail@lersogroften.dk

Sidst opdateret: 02-03-2021

 

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

 

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Dine informationer vil udelukkende blive håndteret af Lersøgrøftens Intragrationsbyhavers bestyrelse som er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen og deles derfor ikke med andre.

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

    •    Medlemsoplysninger

    •    Almindelige personoplysninger

    •    Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, Om du er født i eller udenfor Danmark. 

Disse oplysninger modtager vi fra dig, når du ansøger om medlemskab i Lersøgrøftens Integrationsbyhaver. 

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

    •    Foreningens berettigede interesser i at behandle dine oplysninger

    •    At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

    •    Behandling efter lovkrav

    •    Behandling med samtykke

 

Formålene

    •    Formål med behandling af medlemsoplysninger

    •    Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning

    •    Opfyldelse af foreningens krav.

    •    Administration af din relation til os

   

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede interesser som:

 

    •    Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling

    •    Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.

    •    Afholdelse af sociale arrangementer

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.


 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Dine oplysninger vil blive slettet senest en måned efter du er udtrådt af foreningen.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

    •    Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

    •    Retten til indsigt i egne personoplysninger

    •    Retten til berigtigelse

    •    Retten til sletning

    •    Retten til begrænsning af behandling

    •    Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

    •    Retten til indsigelse

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.