Lersøgrøftens Integrationsbyhaver

 


-For english read below-


 

Om os:

 

Vi er 150 integrationsbyhaver, der ligger langs banen mellem

Bispebjerg station og Lersø Parkallé. Hver have er 12 kvm og alle bliver dyrket af lokale beboere.

 

Vores byhaver arbejder for at styrke det lokale sammenhold på tværs af beboergrupper. Halvdelen af haverne er derfor forbeholdt personer der født uden for Danmark, mens den anden halvdel af haverne er forbeholdt personer der født i Danmark.

Herudover har foreningen fokus på, at formidle viden om havedyrkning og bæredygtige principper. Det er samtidig foreningens ambition aktivt at indgå i netværk med de mange andre foreninger og organisationer der arbejder med grønne tiltag i København og på landsplan.

 

Om medlemskab:

 

Som medlem er du med til at skabe foreningen. Vi har en rigtig god kultur hvor man hilser og taler sammen når man er i haverne. Vi håber at du som meldem vil være med til at opretholde den her gode kultur. Det er ligeså meget et socialt fællesskab du melder dig ind i:) - Hvis du gerne vil lave et event eller lignende, så kan man søge penge hos bestyrelsen og vi vil gerne være behjælpelige med støtte og vejledning også.

 

Vi er en forening drevet af fælleskab og frivillige. Det vil sige at vi hjælper hinanden med at passe på vores fællesområder og hinanden. Vi har i løbet af året fællesarbejdsdage. - Man er påkrævet at deltage i mindst 2 arbejdsdage om året. Dette er også en mulighed for at møde andre fra haverne dyrke fællesskabet.

 

Derudover kræver vi også at du passer din have. Vi har respekt for at der er mange måder at holde have på men vi tillader ikke at haverne bliver tilgroet med ukrudt som spreder sig til nabohaverne. Dette vil resultere i at man mister sin have.

 

Tilmelding:

 

Du kan tilmelde dig vores venteliste her på siden under: "Bliv medlem / Membership"..

Du vil herefter skulle betale et ventelistegebyr.

Når der er en have ledig vil du blive tilbudt et medlemskab og en have.

- I de seneste år har ventetiden på et tilbud om medlemskab og have været på mindre end et år.

 

Priser:

Venteliste pr. år: 100kr

Medlemskab pr. år: 400kr

 

Ansøgere skal bo indenfor dette område

For at komme i betragtning til en plads på ventelisten:

 

 

 


-English-


 

About us:

 
We are a garden community with 150 gardens located along the path between Bispebjerg station and Lersø Parkallé.
Each garden is 12 square meters and all are grown by local residents.
 
Our community works to strenghten local unity across residents' groups. Therefore half of the gardens are reserved for people born outside of Denmark, while the other half are reserved for people born in Denmark.
 
In addition, The community focuses on sharing knowledge about gardening and sustainable principles. At the same time, the ambition is to actively enter ino networks with the many other associations and organizations working og green initiatives in Copenhagen and on a national level.
 
 
About Membership:
 
As a member you help create the community. We have a build a culture in the gardens were we great each other and talk, and help out if needed. We hope that you, as a member, will keep up with this spirit. This is just as much at social community you are joining:) - If you would like to make an event or similar, you can always apply for finanisal help to do this form the borad. We can also help you out with guidance and support.
 

We are a community runned by volunteers. that means: We help out by looking after each other and the common areas. We have common gardendays during the year. - You are required to attend at least 2 garden days per year. This is also an opportunity to meet others from the gardens.

 

In addition, we also require you to look after your garden. We have respect for the fact that there are many ways to keep the garden but we do not allow the gardens to be overgrown with weeds that spread to the neighboring gardens. Missing 2 garden days or poor maintence of the garden can mean that you will loose your garden.

 
 
Registration:
 
You can sign up for our waiting list here on the page: "Bliv medlem / Membership".
You will then have to pay a waiting list fee.
 
When there is a garden available you will be offered a membership and a garden.
- In recent years, the waiting period for an offer of membership has been less than one year.
 
Prices:
Waiting list per year: 100kr
Membership per year: 400 kr
 
Applicants must live in this area
To be considered for a place on the waiting list: